PEFC

De åländska skogarna är certifierade enligt PEFC. Under senaste höstmötet beslöts att skogsvårdsföreningens medlemmar är med i certifieringen 5 år framåt, med start 1.1.2016.

PEFC utdrag ur mötesprotokoll

Det betyder att man förbinder sig att följa vissa regler för att garantera att skogen sköts på ett hållbart sätt. De 32 olika kriterierna tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Några av kriterierna:

  • Skogarna är en livskraftig kolsänka.
  • Skogarnas hälsa tryggas.
  • Plantskogarna sätts i skick vid rätt tidpunkt.
  • Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras.
  • Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och jämställdhet tryggas.

PEFC-kriterier

PEFC hemsida