Här kan ni hitta artiklar skrivna av Paul Riesinger som föreläste på de uppskattade ekodagarna 13-14.11 2017.

 

Weed occurence in Finnish coastal regions – a survey of organically cropped spring cereals

Variability of herbage production in mixed leys as related to ley age an environmental factors- a farm survey

Symbiotisk kvävefixering

Symbiotic nitrogen fixation in organically managed red clover-grass leys under farming conditions

Radiation-use efficiency in leys; influences of growth period and clover proportion

Åkertistelns utbredning, dess utbredning och förökning

Grödornas tillgång på kväve

Impact of management on weed species compostition in organically cropped spring cereals

Integrerad reglering av fleråriga ogräs – med fokus på kvickrot

Kemisk bekämpning av kvickrot

Kvävebalanser vid gröngödsling vs. skörd av foder

Ogräsförekomst och ogräsreglering