Vad är vallen värd? Vad är fodret värt? 

Onsdagen den 4 mars träffades ca 20 lantbrukare på f.d. Ålands Naturbruksskola för att diskutera affärsmöjligheter med vallproduktion tillsammans med rådgivare från Ålands Hushållningssällskap.

 

Anledningen till att träffen arrangerades var att rådgivarna under den senaste tiden allt oftare har fått frågor angående köp och försäljning av vall på rot och vallfoder. Frågorna har ofta varit komplicerade att svara på och allt som oftast måste man se till de enskilda förutsättningarna. Man har ofta efterlyst något slags riktpris och det har rådgivarna haft svårt att ge. Med ett diskussionstillfälle där både säljare och köpare deltar kunde kanske räta ut en del frågetecken.

 

Vi började med att tillsammans lista för- och nackdelarna med att odla vall på en växtodlingsgård.

Bland fördelarna kan nämnas en bättre växtföljd med bättre skörd av följande gröda, möjlighet att så en tidig höstgröda (höstraps), en förbättrad markstruktur, tillförsel av kväve via baljväxter (klöver), att vallen har en positiv miljöeffekt, att vallen är en ganska lättskött göda som kan jämna ut arbetstoppar och att vallen friställer lagringskapacitet för torr spannmål.

 

Bland nackdelarna nämndes att vallen kan orsaka kaliumbrist i marken, att möjligheterna att utföra markförbättrande åtgärder minskar (t.ex. stenplockning) och att ogräs och skadegörare (t.ex. knäpparlarver) kan ställa till med problem i följande grödor.

 

Vi diskuterade också inledningsvis vallen ur djurgårdens perspektiv – vad krävs för att få fram ett prima grovfoder?

Vi konstaterade att hög kvalitet, och framför allt rätt kvalitet till rätt djurgrupp är viktigt.

Hur vallen är anlagd och med vilken fröblandning påverkar kvaliteten liksom ogräsförekomst, skördetidpunkt och hygienen vid skörd (viltkadaver, jord m.m.). Det poängterades att vallar som säljs på rot måste vara rätt anlagda och stenfria för att undvika jord i fodret och kostsamma maskinreparationer.

 

 

Rådgivarna vid Ålands Hushållningssällskap hade gjort ett antal kalkyler (havrehelsädesensilagemajsvall avsaluvall egen produktionvall på rot köparevall på rot säljare) som presenterades.

Förutsättningarna för kalkylerna är

–        ett vallfoder av hög kvalitet med en skörd om 7 160 kg ts /ha på tre skördar per år.

–        alla rörliga kostnader är med

–        alla maskinkostnader är med (kapitalkostnader) enl. maskinringens taxor 2012

–        allt arbete är medräknat

–        arrende eller markkostnader är inte med

–        transportkostnader är inte med

–        stöd beaktas i vissa situationer

Kalkylerna resulterar i en total produktionskostnad som kan uttryckas i t.ex. per hektar, per ton eller per kg ts.

Här finns ett sammandrag  av kalkylerna.

 

Alla vallkalkylerna är beräknade med vallens liggtid på två år utom kalkylen med ”vall för egen produktion” där vi räknat på tre års liggtid. 

En realistisk modell för handel med vall är att markägaren sår in vallen och lyfter stöden och att ”vallköparen” sköter (gödslar m.m.) och skördar vallen. Inga pengar skulle då byta hand i denna modell. Men givetvis kan man handla med vall och vallfoder på annat vis. Det viktigaste är nog att parterna är överens i förväg!

 

Med kunskapen om produktionskostnaden kan man lättare inleda en affärsdiskussion som eventuellt resulterar i ett avtal.

Vi bad deltagarna diskutera i små grupper vad som behöver finnas med i ett avtal!

Följande framfördes som viktigt att ha med i ett avtal:

–        en gödslingsplan bör upprättas och följas

–        vallens liggtid, antal år, skall preciseras

–        hur vallen sköts under sista vallåret, en eller flera skördar

–        att hinder på åkern är utmärkta

–        att vallanläggningen är riktigt utförd

–        vem som bestämmer skördetidpunkten

–        foderbokföring för tvärvillkorens skull

–        priset

–        åkerns skick (ordning och reda på åkern)

–        eventuell stallgödseltillförsel, pris/kostnad

 

Vi har gjort ett utkast för ett Avtal om köp av vall på rot

Ge oss gärna respons på avtalet. Om du behöver ett skräddarsytt avtal kan vi fixa det också.

farmer-teamwork